31 ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი

241
spot_img

ვერ­ძი

ხელ­საყ­რე­ლი პე­რი­ო­დია ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­ნახ­ლე­ბი­სა და კონ­ტაქ­ტე­ბის და­სამ­ყა­რებ­ლად. ოღონდ თა­ვად უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ ინი­ცი­ა­ტო­ვა. და­ი­ფიქ­რდით რო­გორ გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან, მე­გობ­რებ­თან. ხალ­ხის ნდო­ბის მო­პო­ვე­ბა ეტა­პობ­რი­ვად შე­იძ­ლე­ბა, მაგ­რამ ჯო­ბია სა­ფუძ­ვე­ლი ახ­ლა­ვე ჩა­უ­ყა­როთ.

კურო

ინ­ტუ­ი­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით იმოქ­მე­დეთ. უფრო ხში­რად მო­უს­მი­ნეთ თქვენს გრძნო­ბებს. გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბი­სას, ადა­მი­ა­ნებ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის დროს მეტი დრო და­უთ­მეთ თვით­გან­ვი­თა­რე­ბას და ახალ პრო­ექ­ტებს. შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ ბუ­ნე­ბა­ში, სუფ­თა ჰა­ერ­ზე.

ტყუ­პი

დროა ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე იზ­რუ­ნოთ. მი­ე­ცით სა­კუ­თარ თავს დას­ვე­ნე­ბის, გა­მო­ძი­ნე­ბის უფ­ლე­ბა. ყო­ველ­თვის ნუ ჩქა­რობთ. მო­გინ­დე­ბათ ახა­ლი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა და არაა გა­მო­რი­ცხუ­ლი ახალ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში მო­სინ­ჯოთ ძა­ლე­ბი. გა­მო­ნა­ხეთ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო.

კირჩხი­ბი

მო­ე­რი­დეთ ფუ­ლის ფლან­გვას უსარ­გებ­ლო ნივ­თებ­ზე, მაგ­რამ სა­სი­ა­მოვ­ნო წვრილ­მა­ნე­ბით გა­ი­ხა­რეთ თავი. სა­უ­კე­თე­სო დროა ახა­ლი ან და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სავ­ლის მო­სა­ძი­ებ­ლად. იზ­რუ­ნეთ ბი­ნის კე­თილ­მო­წყო­ბა­ზე, სა­ო­ჯა­ხო პი­რო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. იყა­ვით მე­ტად მზრუნ­ვე­ლი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ.

ლომი

მეტი მზრუნ­ვე­ლო­ბა გმარ­თებთ ბავ­შვე­ბის მი­მართ. გა­მო­ნა­ხეთ დრო დას­ვე­ნე­ბის­თვის. შე­ე­ცა­დეთ თავი აა­რი­დოთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბეს, ში­შებ­სა და შფოთს. ორ­შა­ბა­თი­დან აქ­ტი­უ­რად უნდა ჩა­ერ­თოთ საქ­მე­ებ­ში, ენერ­გი­ის მო­ზღვა­ვე­ბას იგ­რძნობთ და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ.

ქალ­წუ­ლი

ცოტა მე­ტად უნდა მის­ცეთ სა­კუ­თარ თავს დას­ვე­ნე­ბის, მო­დუ­ნე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. არ გირ­ჩევთ ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის, საქ­მი­ა­ნო­ბის და­წყე­ბას. უმ­ჯო­ბე­სია, გა­მო­ნა­ხოთ დრო შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის­თვის. სუ­ლი­ერ სიმ­შვი­დეს მო­გა­ნი­ჭებთ წმინ­და ად­გი­ლე­ბის მო­ნა­ხუ­ლე­ბა.

სას­წო­რი

გა­ნა­ახ­ლეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა დიდი ხნის უნა­ხავ მე­გობ­რებ­თან. მე­ტად უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ ბლო­გე­რი ხართ ან ონ­ლა­ინ­მა­ღა­ზია გაქვთ. და­ი­წყეთ იმის შეს­წავ­ლა, რაც მო­მა­ვალ­ში კა­რი­ე­რულ წინსვლა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ.

მო­რი­ე­ლი

ხელ­საყ­რე­ლი დროა მოგ­ზა­უ­რო­ბის­თვის, რო­გორც ქვეყ­ნის ფარ­გლებ­ში, ასე­ვე სა­ზღვარ­გა­რე­თაც. თუ მუ­შა­ო­ბა გი­წევთ, და­ი­წყეთ კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლის­თვის ბრძო­ლა, გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბი. იყა­ვით მი­ზან­სწარ­ფუ­ლი, არ ჩა­იქ­ნი­ოთ ხელი დრო­ის გას­ვლის შემ­დეგ მიხ­ვდე­ბით, რომ ყვე­ლა­ფე­რი სა­უ­კე­თე­სოდ დას­რულ­და.

მშვილ­დო­სა­ნი

ნა­ყო­ფი­ერ სა­მუ­შაო დღე­ე­ბი გე­ლო­დე­ბათ. შე­საძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა და­ვა­ლე­ბე­ბის ეფექ­ტუ­რად შეს­რუ­ლე­ბა. მაგ­რამ არ და­ი­ვი­წყოთ დას­ვე­ნე­ბა, სუფ­თა ჰა­ერ­ზე სე­ირ­ნო­ბა. სა­ღა­მო­ე­ბი გა­ა­ტა­რეთ სა­ინ­ტე­რე­სოდ, კარ­გი იქ­ნე­ბა, სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა ოჯა­ხის წევ­რებ­თან ერ­თად.

თხის რქა

ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. გა­ა­ხა­რეთ თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი მო­უ­ლოდ­ნე­ლი სი­ურპრი­ზით, და­პა­ტი­ჟეთ კი­ნო­ში ან რეს­ტო­რან­ში. ორ­შა­ბა­თი­დან სამ­სა­ხუ­რის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში ჩა­ერ­თვე­ბით. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, მაგ­რამ ლმო­ბი­ე­რი სხვე­ბის შეც­დო­მე­ბის მი­მართ.

მერ­წყუ­ლი

სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბი და სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი ისე გა­და­ა­ნა­წი­ლეთ, რომ დას­ვე­ნე­ბის­თვი­საც დაგ­რჩეთ დრო; სა­ღა­მო­ო­ბით გა­ი­სე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე. უნდა იზ­რუ­ნოთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე, მო­აგ­ვა­რეთ მემ­კვიდ­რე­ო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი. მარ­ტო­ხე­ლებს სა­ინ­ტე­რე­სო ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლო­დე­ბათ.

თევ­ზე­ბი

და­ი­წყეთ და­გეგ­მი­ლის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. ის საქ­მე­ბი შეს­რუ­ლეთ, რაც სი­ხა­რულს მო­გა­ნი­ჭებთ. გა­მო­ნა­ხეთ დრო ბავ­შვე­ბი­სა და საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის­თვის. ერ­თად ეწ­ვი­ეთ გა­სარ­თობ ად­გი­ლებს. ორ­შა­ბა­თი­დან აქ­ტი­უ­რად ჩა­ერ­თეთ ახალ პრო­ექ­ტებ­ში, გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ნიჭი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი.